Voorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden van J&S Distributie.

Artikel 1. Partijen
1.1 J&S Distributie.
1.2 Zij die opdracht geven tot het verzenden van goederen, hierna te noemen “opdrachtgever”.

Artikel 2. Opdrachten
2.1 Opdrachten worden uitgevoerd conform de AVK, AVC (2002) en CMR condities.
2.2 Onder opdrachten wordt verstaan het snel, efficiënt en veilig vervoeren van goederen van laad- naar losadres.
2.3 Per opdracht worden de afhaal- en afleveradres en afhaal- en aflevertijden vooraf opgegeven.
2.4 Opdrachten worden “linea recta” uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen (combirit).
2.5 Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat tijdens het transport vertragingen kunnen ontstaan door weersomstandigheden, wegomleidingen, file en andere onvoorziene omstandigheden.
2.6 Op het afhaaladres en afleveradres dient men aanwezig te zijn voor afgifte of ontvangst van de goederen. Ook na sluitingstijd van het aflever- of afhaaladres dient dit het geval te zijn.
2.7 Indien men op het afhaal- of afleveradres niet aanwezig is wordt de opdracht afgebroken. De opdrachtgever blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de opdracht.
2.8 Op verzoek van de opdrachtgever kan na aflevering van de goederen worden teruggebeld met het tijdstip van aflevering en aan wie de goederen zijn afgegeven.
2.9 Opdrachtgever kan J&S Distributie nimmer aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook door het onder Artikel 2: 2.6 en 2.7 vermelde.

Artikel 3. Inhoud van de zending
3.1
De inhoud van de zending, die wordt aangeboden bij, J&S Distributie dient bekend te zijn bij de chauffeur van J&S Distributie en in combinatie met het gewicht te zijn vermeld op de opdracht bon.
3.2 De inhoud van de zending dient te zijn toegestaan volgens de geldende wetten en regelgeving in alle landen op route. Bij twijfel hierover heeft J&S Distributie het recht de zending te weigeren en de rit te annuleren.

Artikel 4. Schade of vermissing van te vervoeren goederen
4.1 Alle goederen die opdrachtgevers aan J&S Distributie aanbieden voor vervoer zijn verzekerd tegen beschadiging, vernietiging of verloren gaan.

Artikel 5. Douane
5.1 Opdrachten voor het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing, van geldige, volledig ingevulde en ondertekende douaneformulieren c.q. documenten.
5.2 Vertragingen, kosten en annulering wegens onjuiste en/of onvolledige douaneformulieren komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Routebepaling

6.1 Het aantal kilometers wordt altijd berekend op basis van snelste route volgens de ANWB routeplanner. Voor het uitvoeren van de opdracht wordt de route door de chauffeur bepaald door middel van een navigatiesysteem.

Artikel 7. Annulering
7.1
 Door J&S Distributie aangenomen opdrachten kunnen onder die voorwaarden worden geannuleerd dat zij eerst worden voldaan als zijnde de opdracht uitgevoerd. Bij de volgende opdracht vindt restitutie plaats van het betaalde te verminderen met minimum ritprijs (€ 25).

Artikel 8. Tarieven
8.1
 De tarieven van J&S Distributie kunnen fluctueren een actueel tarievenoverzicht is te vinden op onze website.
8.2 Offertes voor opdrachten kunnen worden aangevraagd bij J&S Distributie en zijn gedurende 2 weken geldig.
8.3 Alle door J&S Distributie opgegeven bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 9. Factureren

9.1 Opdrachten worden na uitvoering aan de opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie datum te worden voldaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Reclameren binnen 24 uur na aflevering.
9.4 Facturering geschied per email tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.5 Opdrachten van particuliere opdrachtgevers geschieden contant vooraf te betalen.
9.6 Bij het niet of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen die de opdrachtgever heeft ten aanzien van J&S Distributie, komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

 

Share Button